تا موفقیت فقط یک گام

این یک داستان موفقیت است ، موفقیت من در مدیریت چندین برند در کشور مادریم ایران - من به این باور رسیده ام که می توانم پس شما هم می توانید

چگونه توانستم ؟؟

مدیریت زمان

مهمترین معیار مدیریت از دیدگاه من زمان است پس من تا توانسته ام هر چیزی را در زمان درست ارائه کرده ام

تحلیل داده

من تا به اینک بیش از هزاران ساعت از وقت خود را به مطالعه و یاد گیری پرداخته ام و در این امر هنوز هم کوشا و پایبند هستم

نمونه سازی

من برای تحقق اهداف خودم در یک سیکل پیش راهبردی ، طرح ها خودم را نمونه سازی کردم

طراحی و ایده پردازی

تمام کسب کار های من بر اساس ایده های فردی و جرقه های ذهنی می باشد که در تمام روز های عادی زندگیم به وجود آمده است